Pedagogisk idé

Pedagogisk idé för Fritid Öster

Verksamheterna inom Fritid Öster styrs av skollagen och de politiska inriktningsmålen för öppen fritidsverksamhet och fritidsgård. FNs barnkonvention, vår vision ”alltid bästa möjliga möte”, det salutogena synssättet och att arbeta lösningsfokuserat är alla viktiga hörnstenar som utgör grunden i arbetet på vår enhet.

Våra kompetenta besökare

Våra besökare är kompetenta och unika individer, som fritidsledaren bemöter utifrån det. Fritidsledarnas fokus ligger på styrkorna hos besökarna och att förstärka dem. Varje individs tankar, idéer och intressen är angeläget för oss. I vår verksamhet får de möjlighet att stärka sin självkänsla och självständighet, att utveckla sina individuella färdigheter och få nya intryck och erfarenheter.

Ett varmt bemötande

Vår verksamhet kännetecknas av värme, gemenskap och glädje.  Besökarna blir bekräftade av engagerade fritidsledare med ett positivt bemötande. Hos oss kan de känna trygghet att få vara de individer de är. Verksamheten är en plats där besökarna får utveckla det de är bra på, hitta nya intressen och umgås.

Delaktighet

Vi arbetar aktivt med delaktighet i vår verksamhet. Det är viktigt för oss att besökarna ges möjlighet att påverka verksamheternas innehåll och aktiviteter. Fritidsledaren är nyfiken på förslag och synpunkter från besökarna. Vi planerar, genomför och utvärderar gärna aktiviteter och arrangemang tillsammans.

Föräldrar är alltid välkomna till våra verksamheter och deras åsikter är viktiga för oss. De bjuds särskilt in till samtal vid övergången från fritidshem till ”klubben”. På våra hemsidor och facebook ges de möjlighet att få information och att tycka till.

Jämställdhet

Fritidsledarna är medvetna om de normer som existerar i samhället och arbetar aktivt för att utjämna orättvisor. Vi strävar hela tiden för att öka kunskapen både i arbetslaget och hos besökarna.

 

Lösningsfokus

All personal utbildas, vidareutbildas och har handledning inom lösningsfokuserat arbetssätt. I våra verksamheter tillämpar fritidsledarna det i vardagen. Det sker i form av samtal, strategier, metoder och inom arbetsgruppen.

 

Kvalitets- och utvecklingsarbete

För att den pedagogiska idén ska genomsyra verksamheten och fritidsledarna ska stor vikt läggas vid samtal om vårt uppdrag och våra mål. Personalens gemensamma värderingar och förhållningssätt ska ständigt hållas levande. Verksamheten arbetar efter ett kvalitetsårshjul med planeringsdagar, tid för avstämningar och uppföljning. Varje gruppverksamhet, temavecka eller större aktivitet dokumenteras i en aktivitetsplan. Våra rutiner och handlingsplaner revideras årligen. Fritidsledarna är intresserade av vad som händer inom området och omvärldsbevakar för att ständigt utvecklas.